Obsługa klienta

Polityka prywatności – obowiązek informacyjny RODO

Bardzo dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli. W tym miejscu pragniemy podkreślić, że ochrona Państwa danych osobowych i działanie zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie przestrzegania Państwa prawa do samostanowienia informacyjnego w kwestii zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi dlatego też dokładamy wszelkich starań abyście mogli czuć się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

§ 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej i ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Państwa źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest zaprezentowanie zasad funkcjonowania sklepu internetowego, a także zasad postępowania z Państwa danymi osobowymi i ich przetwarzania.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Państwu, jako Użytkownikom naszej strony internetowej, ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.).

§ 2. Administrator - dane i kontakt

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest YourWatches Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marszałkowska, nr 126/134, lok. 334, (00-008 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898333, NIP 521-39-27-479, REGON 388891700, (dalej: Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

  1. korespondencyjnie, na adres: ul. Marszałkowska 126/134, lok. 334,
  2. mailowo, na adres: rodo@yourwatches.pl

  Za pomocą powyższych metod komunikacji można się kontaktować z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym zgłaszać wszelkie żądania, wnioski i korzystać z uprawnień). W ramach kontaktu zobowiązani są Państwo wskazać swoje żądanie, wniosek lub uprawnienie z jakiego chcecie skorzystać.

§ 3. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 1. Dane osobowe, które otrzymamy bezpośrednio od Państwa są wykorzystywane w związku z łączącymi lub mogącymi łączyć nas relacjami handlowymi lub podczas kontaktów z nami. Są to dane, które zostają nam udostępnione podczas:

  1. składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, tj. w związku z zawieraną z nami umową lub wystąpieniem do nas o podjęcie określonych działań przed jej zawarciem;
  2. obsługi reklamacji i odstąpień od zawartych umów;
  3. podejmowania przez Państwa korespondencji z nami oraz kierowania prośby o udzielenie informacji.
 2. Mogą zostać Państwo poproszeni o podanie następujących danych osobowych:

  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu zamieszkania,
  3. numeru telefonu,
  4. adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail),
  5. numeru NIP lub PESEL (wyłącznie w przypadku żądania wystawienia faktury).

  Dane osobowe, o które prosimy są niezbędne w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

 3. Jeżeli dokonają Państwo płatności za produkty zakupione w naszym sklepie internetowym za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy również w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła. Będziemy także przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego, na który w razie konieczności będziemy dokonywać zwrotów należności na Państwa rzecz.
 4. Dane osobowe zamieszczone przez Państwa w wysłanym do nas mailu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.
 5. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez Administratora zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień.
 6. Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową również bez podawania żadnych danych osobowych. Podczas korzystania z naszej strony wyłącznie w celach informacyjnych, za każdym razem, gdy wywoływana jest strona internetowa, serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który na przykład zawiera nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje połączenie.
 7. Dane zbierane automatycznie przez serwer, podczas korzystania ze strony wyłącznie w celach informacyjnych są analizowane jedynie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszych usług. Na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów polegających na prawidłowym przedstawieniu naszej oferty, która dominuje w zakresie równoważenia interesów. Dane te nie pozwalają nam na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby.
 8. Możemy zbierać również Państwa dane behawioralne, czyli odnoszące się do Państwa zachowań. Są to dane dotyczące dokonywanych przez Państwa transakcji, składanych reklamacji, historii korespondencji i kontaktów z nami, Państwa aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi Państwa danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać zwłaszcza w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, wsparcia obsługi klienta oraz w celach marketingowych.
 9. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 8 nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Państwa będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Państwu informacje zgodne z zainteresowaniami.

§ 4. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, nie jest obowiązkiem ustawowym i może być jedynie wymogiem umownym.
 2. Podanie przez Państwa pewnych danych osobowych jest niezbędne do:

  1. zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. w przypadku dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego;
  2. wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
  3. rozpatrzenia przez nas spraw kierowanych do Działu Obsługi Klienta
  4. obsługi odstąpienia od umowy i wykonania naszych obowiązków wynikających z tego tytułu.

  We wskazanych wyżej przypadkach, niepodanie danych osobowych spowoduje między innymi, że nie będzie możliwe:

  1. dokonanie zakupu w naszym sklepie internetowym lub założenie konta internetowego;
  2. wystawienie faktury i dokonanie rozliczeń podatkowych;
  3. rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację czy odstąpienie od umowy.
 3. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy lub dokonania innych czynności z nami zawarty jest w formularzach stosowanych na naszej stronie internetowej lub innych naszych dokumentach lub ich wzorach, np. reklamacji, odstąpienia od umowy.

§ 5. Cel, podstawa i czas przetwarzania danych osobowych

 1. W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być podejmowane w szczególności takie czynności jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.
 2. Państwa dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

  1. podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. w celu wyceny towaru lub poinformowania Państwa o dostępności produktu - art. 6 ust. 1 lit. b RODO:

   • przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
  2. założenia i prowadzenia Państwa konta w naszym sklepie, aby mogli Państwo np. składać zamówienia bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, mieć dostęp do historii zakupów, itp. - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając konto i akceptując regulamin sklepu;

   • przez czas korzystania z Państwa konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od Państwa ostatniej aktywności w ramach sklepu internetowego).
  3. zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO:

   • przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
  4. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO obejmujących:

   1. obowiązki z tytułu rękojmi za wady:

    • przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
   2. obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy:

    • przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
   3. obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości:

    • do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
   4. przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych:

    • przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
  5. realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - występujących w przypadku:

   1. ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń:

    • do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
   2. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych:

    • przez okres trwania umowy, a w przypadku jej niezawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
   3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji:

    • przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
   4. ochrony przed próbami oszustwa:

    • przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;
   5. zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia:

    • przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.
 3. Państwa dane możemy przetwarzać także na podstawie:

  1. udzielonej nam zgody w celach w niej określonych:

   • do czasu wycofania zgody;
  2. po wycofaniu zgody:

   • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla wykonania obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. W przypadku skierowania do nas korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z zawarciem z nim umowy, dane osobowe zamieszczone w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W takim przypadku przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

§ 6. Przekazywanie danych osobowych

 1. Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich Państwo korzystają.
 2. Przekazane przez Państwa dane możemy przekazać:

  1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Państwa rzecz;
  2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:

   1. naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i procesie obsługi Klientów;
   2. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
   3. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultingowe, audytorskie lub pomoc prawną;
  3. innym administratorom będącym:

   1. podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
   2. podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
   3. podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
  4. w przypadku prawnego obowiązku lub uzasadnionego interesu Administratora zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji o Państwa danych osobowych właściwym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.
 4. Zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostało zapewnione przez Administratora na odpowiednim poziomie poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa danych osobowych.

§ 7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  4. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  5. przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 2. Jeśli chcą Państwo skorzystać, z któregoś z przysługujących Państwu uprawnień, określonych w punkcie 1, prosimy o kontakt pod adresem email: rodo@yourwatches.pl.
 3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie.
 4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 5. Mamy obowiązek udzielenia Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Państwa żądania, musimy Państwa poinformować o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.
 6. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Państwa tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 7. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez Państwa, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Mają Państwo prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 10. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

§ 8. Pliki cookies – ciasteczka

 1. Strona internetowa www.yourwatches.pl, wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies.
 2. Pliki cookies nazywane również „ciasteczkami” i są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i przechowywanymi przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych i tym samym ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron www.
 3. Informacje gromadzone pod postacią plików cookies dotyczą między innymi adresu IP, dostawcy usług internetowych, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o dacie i czasie i lokalizacji.
 4. Informacji pochodzących z plików cookies używamy w celu:

  1. tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pozwalają ustalić, w jaki sposób używana jest strona internetowa www.yourwatches.pl;
  2. optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń, przeglądarek i preferencji użytkownika;
  3. mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie internetowej www.yourwatches.pl, jak i innych serwisach.
 5. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody dla użytkowników korzystających z naszych serwisów www i móc optymalizować je zgodnie z ich potrzebami.
 6. Na stronie internetowej www.yourwatches.pl wykorzystywane są pliki cookies:

  1. sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej);
  2. stałe, czyli pliki przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Państwa;
  3. analityczne, czyli pliki umożliwiające lepsze poznanie sposobu Państwa interakcji w zakresie zawartości strony internetowej, pozwalające lepiej zorganizować jej układ. Pliki „cookies” analityczne gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Państwa, typie strony, z jakiej Państwo zostali przekierowani oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Państwa na stronie. Informacje te nie rejestrują Państwa konkretnych danych osobowych, lecz służą wyłącznie do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 7. Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  1. wymagane pliki cookies – pliki umożliwiające korzystanie z naszych stron internetowych zgodnie z przeznaczeniem. Są to tzw. pliki pierwszej strony, czyli takie, z których wszystkie informacje zostaną zwrócone na nasze strony internetowe;
  2. funkcjonalne i wydajnościowe pliki cookies – umożliwiają one przechowywanie na naszych stronach internetowych informacji już dostarczonych (takich jak np. wybór języka, regionu, rozmiaru czcionki itd.). Dzięki tym plikom niektóre ustawienia wybrane raz przez użytkownika zostają „zapamiętane”, co ułatwia oferowanie ulepszonych i bardziej spersonalizowanych rozwiązań;
  3. pliki cookies oparte na wyraźnej zgodzie – będą przez nas używane jedynie za wyraźną zgodą użytkownika. Przykładem są marketingowe pliki cookies. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania, w celu wyświetlania konkretnych reklam na naszych stronach, informacji, które uzyskaliśmy za pomocą plików cookies z anonimowej analizy zachowania użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Jesteśmy przekonani, że użytkownicy czerpią z tego korzyści, ponieważ dzięki temu oglądają reklamy lub treści, które zostały dopasowane do ich zainteresowań ustalonych w oparciu o historię przeglądania strony. Dzięki temu użytkownik zobaczy mniej losowych reklam lub treści, które mogą dla niego być mniej interesujące.
 8. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.yourwatches.pl, jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 9. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej www.yourwatches.pl i jej podstron.
 10. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.yourwatches.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.
 11. Część zebranych danych może być przekazywana do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą połączyć zebrane dane z innymi informacjami otrzymanymi od korzystających ze strony www.yourwatches.pl.
 12. W celu monitorowania informacji o użytkownikach korzystamy z narzędzi firmy Google takich jak Google Analytics, które rejestrują zachowanie użytkowników na stronach www.
 13. Korzystamy również z narzędzi udostępnionych przez firmę Facebook (Facebook Custom Audiences – „Faebook pixel”) oraz firmę Google (Google AdWords, Google Remarketing) służących do kierowania reklam online oraz remarketingu. Jako reklamodawca jesteśmy zainteresowani, aby wyświetlać użytkownikowi reklamy, które są dla niego interesujące, tak aby nasza strona internetowa była dla niego bardziej atrakcyjna oraz by uzyskać lepszą efektywność przekazów reklamowych. Narzędzia te umożliwiają nam również ponowny kontakt z użytkownikiem, który odwiedził naszą stronę internetową poprzez wyświetlenie mu reklam na innych stronach internetowych lub wyświetlanie reklam odpowiadających jego zainteresowaniom (na portalach Facebook i Instagram, jeśli jest ich użytkownikiem). Działania te oparte są właśnie na plikach cookies.
 14. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez firmę Google lub firmę Facebook należy zapoznać się z Politykami Prywatności tychże firm, które dostępne są pod poniższymi linkami:

§ 9. Bezpieczeństwo danych

 1. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych, dlatego uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.
 2. Udostępniamy np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  2. certyfikat SSL na stronie www.yourwatches.pl, na której podawane są dane osobowe;
  3. szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności sklepu internetowego;
  4. dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 3. Dostęp do przetwarzania Państwa danych osobowych ma tylko ograniczona liczba naszych pracowników, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez YourWatches Poland sp. z o.o., jako Administratora danych.

§ 10. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Jako Administrator zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne serwisów www, nowe funkcjonalności lub modyfikacje.
 2. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawić Państwa praw nabytych i będą one odnosiły skutku jedynie na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą udostępniane na niniejszej stronie.
 4. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 28 czerwca 2022 r.
To Top
chrono 24
5 Star

W oparciu o 1005 recenzji na Chrono24.

98 Percents

kupujących poleca tego sprzedawcę.

Verified

1294 zegarków sprzedanych z ochroną kupującego.

emaerket

Jesteśmy e-marką!

Ciągła kontrola sklepu internetowego.