Obsługa klienta

Regulamin Sklepu

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z naszego Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Wszyscy Klienci obowiązani są zapoznać się z postanowieniami Regulaminu przed dokonaniem zakupu.

Regulamin sklepu internetowego www.YourWatches.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.yourwatches.pl.
 2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.yourwatches.pl (zwany dalej: Sklep Internetowy YourWatches, Sklep Internetowy lub: Sklep) prowadzony jest przez YourWatches Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marszałkowska, nr 126/134, lok. 334, (00-008 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898333, NIP 521-39-27-479, REGON 388891700.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego YourWatches umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.yourwatches.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści. Regulamin jest udostępniany Klientom również przed zawarciem Umowy.
 4. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 5. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych opisanych w § 4 niniejszego Regulaminu.
 7. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacja postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 8. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w Polityce Prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 9. Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego YourWatches.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności i ich akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu i treść polityki prywatności. Klienci mają możliwość w każdym momencie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
 10. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego.
 11. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, odnoszące się do Towarów i Usług (w tym: opisy i ceny Towaru), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia Umowy określone w art. 71 k.c.
 12. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu.
 13. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 14. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 15. Sprzedawca w celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W celu zabezpieczenia i minimalizacji zagrożeń, które mogą wyniknąć z korzystania z sieci Internet, Klient powinien zastosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Dane teleadresowe umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

  1. adres pocztowy:

   YourWatches Poland sp. z o.o.
   ul. Marszałkowska 126/134 lok. 334,
   00-008 Warszawa;

  2. numer telefonu:

   Administracja: 22 250 000 4;
   Biuro Obsługi klienta: 22 100 900 3

  3. adres poczty elektronicznej:

   rodo@yourwatches.pl – sprawy dotyczące polityki prywatności i ochrony danych osobowych
   cs@yourwatches.pl – sprawy dotyczące: zwrotów, gwarancji i obsługa klienta

 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

  PL42114011400000446060001001

 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze.

§ 3 Definicje

 1. Administrator danych osobowych - Sprzedawca.
 2. Cena - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
 3. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Formularz rejestracji - usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Klient/ Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca.
 7. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), zwany dalej również k.c.
 8. Konsument - osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto - zakładane przez Klienta, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Dostępne opcje Koszyka każdorazowo wynikają z bieżących funkcjonalności Sklepu Internetowego. Koszyk może gromadzić w szczególności składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
 12. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 15. Sklep Internetowy - platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.yourwatches.pl.
 16. Sprzedawca - YourWatches Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marszałkowska, nr 126/134, lok. 334, (00-008 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898333, NIP 521-39-27-479, REGON 388891700.
 17. Towar - produkt, dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedawcy.
 18. Treść / Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.
 19. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest co do zasady zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.
 20. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 21. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 22. Użytkownik -

  1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  2. osoba prawna;
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
  4. która korzysta z witryny www.yourwatches.pl.
 23. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient składa Sprzedawcy ofertę kupna Towarów, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży:

  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej);
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo w opcji „zakupy bez rejestracji” (lub równoznacznej).
 3. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
 4. Wszystkie Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 5. Zamówienia międzynarodowe mogą podlegać pewnym przepisom celnym i podatkowym w danym kraju, a przestrzeganie tych przepisów będzie obowiązkiem Klienta. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem celnym.
 6. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 7. Klient odpowiada za autentyczność oraz kompletność pozostawianych przez siebie danych, które są konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży.

§ 6 Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów obejmujące w szczególności (katalog usług może się różnić w zależności od bieżących funkcjonalności Sklepu Internetowego udostępnionych przez Sprzedawcę):

  1. Konto;
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  5. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, może świadczyć nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

  1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);
  2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

  1. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj” lub równoważnego.
 4. Sprzedawca może udostępnić inne sposoby rejestracji w Sklepie Internetowym. Działania jakie Klient musi wykonać w takich przypadkach w celu dokonania skutecznej rejestracji wynikają każdorazowo z bieżących funkcjonalności Sklepu Internetowego. Sprzedawca dochowa należytej staranności, aby w ramach Sklepu Internetowego wyjaśnić Klientowi wszystkie niezbędne działania, które ten powinien podjąć w powyższym celu.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: “Umowa o Świadczenie Usług”) zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cs@yourwatches.pl lub też pisemnie na adres: YourWatches Poland sp. z o.o., ul. Marszałkowska 126/134 lok. 334, 00-008 Warszawa. Sprzedawca może udostępnić również inne sposoby usunięcia Konta. Założenie Konta co do zasady nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może jednak wprowadzić takie ograniczenie.
 6. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
 7. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 48 godzin, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy oraz Sklepu Internetowego;
  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  7. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  8. niepodejmowania działań takich jak:

   • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów;
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać np.:

  1. pisemnie na adres: YourWatches Poland sp. z o.o., ul. Marszałkowska 126/134 lok. 334, 00-008 Warszawa;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cs@yourwatches.pl.
 10. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji, o których mowa w ust. 9 powyżej, następujących danych:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. żądania Klienta;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

§ 7 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Do założenia Konta dochodzi poprzez wypełnienie Formularza rejestracji. Konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a także hasło składające się ze wskazanej w wyświetlanym komunikacie minimalnej liczby znaków.
 2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta posłużą do składania Zamówienia w Sklepie podczas wypełniania Formularza zamówienia.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracji.
 5. Aby zalogować się na Konto Klient musi podać login i hasło - ustanowione w Formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego Konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wglądu do historii zamówień.
 6. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia Konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie na adresy, które są wskazane w § 2 Regulaminu lub bezpośrednio w panelu administracyjnym Konta przez samego Klienta.
 7. Klient, który posiada Konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu.

§ 8 Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak proces realizacji zamówień złożonych po godz. 17:00 rozpocznie się nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 2. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep i oznaczone jako dostępne w chwili składania Zamówienia. Wszelkie treści prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Wyjątkowo, w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że wybrany Towar przestanie być dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia i będzie mógł zdecydować czy:

  1. złożone zamówienie zostanie anulowane, a kwota uiszczona na poczet realizacji zamówienia zostanie mu zwrócona;
  2. Sprzedawca ma sprowadzić zamówiony przez Klienta towar, o ile ten będzie w danym momencie dostępny. W takiej sytuacji środki wpłacone przez Klienta pozostają na koncie bankowym Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji takiego zamówienia oraz jego ceny, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową przed ostateczną realizacją zamówienia;

   • w przypadku gdy cena zamówionego Produktu będzie niższa niż cena pierwotna Klient po realizacji zamówienia niezwłocznie otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych;
   • w przypadku gdy cena zamówionego Produktu będzie wyższa niż cena pierwotna Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową, przed realizacją zamówienia i dopiero po jej akceptacji i zobowiązaniu się Klienta do dokonania dopłaty zamówienie zacznie być realizowane.
 4. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych i zawierają VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
 5. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej.
 6. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.
 7. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Towarów dodanych przez Klienta do koszyka – do chwili dokonania przez Klienta wyboru opcji “Złóż zamówienie”.
 8. Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „Złóż zamówienie” (lub innej równoznacznej) oznacza złożenie Zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży Towarów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta).
 9. W ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru pola „Złóż zamówienie” (lub innego równoznacznego) formularz Zamówienia wyświetla podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie zamówionych Towarów oraz wynagrodzeniu za ewentualne Usługi dodatkowe zamówione przez Klienta, wraz z podatkami, a także o opłatach za transport lub dostarczenie Towarów, uzależnionych od wybranych przez Klienta opcji płatności i dostawy, oraz ewentualnych innych kosztach.
 10. Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, to po dokonaniu wyboru przez Klienta opcji „Złóż zamówienie” (lub innej równoznacznej) następuje przekierowanie do dokonania płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności. Informacja ta jest równoznaczna z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.
 11. Niezwłocznie po zawarciu umowy na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie e-mail potwierdzający zawarcie umowy. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwi mu m.in. ustalenie statusu realizacji zamówienia.
 12. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Klient upoważnia Sprzedawcę do przesyłania mu faktury drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy.
 13. W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego. Klienci będący Przedsiębiorcami oraz Konsumenci wyrażający wolę uzyskania faktury, powinni wysłać pod adres mailowy cs@yourwatches.pl informację z prośbą o wystawienie faktury. W wiadomość powinna zawierać: numer zamówienia, dane firmy (adre, nazwę) oraz numer NIP.
  5. kliknąć przycisk „Złóż zamówienie” (lub równoznaczny) tym samym potwierdzając zamówienie;
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 14. Złożenie zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, a także akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz kliknięciu przycisku, o którym mowa poniżej.
 15. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” (lub równoznacznego) może samodzielnie modyfikować Zamówienie.
 16. Udostępnienie oraz utrwalenie treści Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia.
 17. Klient może także skorzystać z alternatywnego trybu składania zamówień w lokalu Sprzedawcy („Zamówienie Indywidualne”), w którym ma on możliwość bezpośredniego obejrzenia Towaru i poznania jego właściwości, zanim zdecyduje się na przystąpienie do Umowy Sprzedaży i przekaże Sprzedawcy dyspozycję zamówienia Towaru. W przypadku składania Zamówień Indywidualnych obowiązuje następująca procedura:

  1. Zadatek może zostać wpłacony w jeden z następujących sposobów:

   • przelew konto bankowe sprzedawcy
   • płatność kartą płatniczą
   • Za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych, tj. Przelewy24, Mollie.
  2. W razie wykonania umowy Zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia Klienta z tytułu zapłaty ceny Towaru. Jeżeli zaliczenie Zadatku na poczet zapłaty ceny Towaru jest niemożliwe, to Zadatek podlega zwrotowi na rzecz Kupującego;
  3. W razie niewykonania umowy:

   • z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy;
   • z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Zadatek podlega zwrotowi na rzecz Kupującego w sumie dwukrotnie wyższej;
   • z przyczyn za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, Zadatek podlega zwrotowi na rzecz Kupującego, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada.
  4. Zapłata ceny Towaru następuje po momencie, w którym Sprzedawca wejdzie w posiadanie zamówionego Towaru, w terminie i sposobie ustalonym przez strony;
  5. Postanowienia § 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio do terminu realizacji zamówień w przypadku Zamówień Indywidualnych;
  6. Klient jest zobowiązany do dokonania przedpłaty, stanowiącej zadatek na poczet realizacji złożonego zamówienia, w kwocie zależnej od wartości Towaru:

   • 0 – 1.499 PLN – nie dotyczy;
   • 1.500 – 29.999 PLN – zadatek w kwocie 300 PLN;
   • 30.000 – 74.999 PLN – zadatek w kwocie 500 PLN;
   • powyżej 75.000 PLN – zadatek w kwocie indywidualnie ustalonej ze Sprzedawcą;

   zwanej w dalszej części Regulaminu „Zadatkiem”;

  7. Umowa sprzedaży zawarta w trybie Zamówienia Indywidualnego nie jest umową sprzedaży zawartą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W szczególności Klientowi nie przysługuje w tym przypadku prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 11 Regulaminu.

§ 9 Sposób płatności i termin płatności

 1. W Sklepie YourWatches istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

  1. przelew na konto bankowe Sprzedawcy;
  2. BLIK;
  3. system płatności mobilnych: Apple Pay, Google Pay;
  4. płatność kartą kredytową: Visa, MasterCard;
  5. za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
 2. Sprzedawca nie dopuszcza wyboru metody płatności za pobraniem.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient w zależności od wyboru sposobu płatności zostaje przekierowany do systemu płatności internetowych oraz/ lub do strony, na której wyświetla się informacja o numerze rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 4. Sklep Internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych:

  1. Przelewy24
  2. Mollie
 5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 48 godzin od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do zapłaty.

§ 10 Dostawa

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podany został inny termin (dalej: “Termin dostawy”).
 2. W przypadku zamówienia Towarów o różnych Terminach dostawy, wiążącym Sprzedawcę Terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia Towarów o różnych Terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Początek biegu Terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail lub telefon Klienta podany w trakcie składania Zamówienia.
 6. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu doręczenia.
 7. Wydawany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
 8. Zamówiony towar jest dostarczany pod adres wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia lub do biura Sprzedawcy, znajdującego się pod adresem: YourWatches Poland sp. z o.o., ul. Marszałkowska 126/134 lok. 334, 00-008 Warszawa;
 9. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

  • DHL
  • UPS
  • InPost
 10. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ewentualnie ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia”.
 11. W momencie przekazania Towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Zamówieniu.
 12. W momencie przyjęcia Towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Towar staje się własnością Klienta od momentu jego wydania, tj. dostarczenia go Klientowi w sposób określony w Zamówieniu.
 13. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie również w przypadku dokonania zakupu z odbiorem osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
 3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego mu przez Sprzedawcę na stronie internetowej yourwatches.pl w zakładce “Zwrot i Wymiana” (lub równoznacznej).
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 11 pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce “Zwrot i Wymiana” (lub równoznacznej).
 6. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta).
 7. Koszt zwrotu Towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.
 8. Kupujący, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta).
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, o których mowa w ust. 8 powyżej.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od Umowy. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 11. Jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź jego wartość uległa zmniejszeniu wskutek korzystania z niej przez Kupującego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy wszystkie płatności dokonane przez Kupującego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w tym koszty dostarczenia rzeczy, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy.
 13. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 11 pkt 12 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 14. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 15. Zawierając Umowę Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. Sprzedawca nie jest gwarantem sprzedawanych Produktów. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta Towaru bądź dystrybutora.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową) lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta w sytuacji, gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w Kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
 5. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojmi może zostać złożone przez Klienta w dowolnej formie, przy czym Sprzedawca rekomenduje złożenie go w formie pisemnej lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać skierowane na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać następujące informacje:

  1. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady;
  2. określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży);
  3. danych do kontaktu Sprzedawcy z Klientem składającym reklamację.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klient jest również uprawniony do skorzystania z unijnej platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

  1. zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356);
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów);
  4. skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

§ 14 Dane osobowe w Sklepie Internetowym

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych Klientów Sklepu dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem: https://yourwatches.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia składane lub złożone przed dniem wejścia w życie tych oraz zawarte, realizowane lub wykonane w tym terminie Umowy Sprzedaży).
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego, w szczególności:

  1. Kodeksu cywilnego;
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
  3. Ustawy o prawach konsumenta;
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2022 r.

Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Załącznik nr 2 Formularz Reklamacyjny

chrono 24
5 Star

W oparciu o 1005 recenzji na Chrono24.

98 Percents

kupujących poleca tego sprzedawcę.

Verified

1294 zegarków sprzedanych z ochroną kupującego.

emaerket

Jesteśmy e-marką!

Ciągła kontrola sklepu internetowego.